FN – De forente nasjoner

FN – De forente nasjoner

https://www.fn.no

FN er en organisasjon som har mange ulike roller i verdenssamfunnet hvor de arbeider med ulike temaer. FNs jobber med spesielt tre kjerneområdet, disse tre er: fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter.

FN, fred og sikkerhet

FN har et sikkerhetsråd som har hovedansvaret for arbeidet med å bevare internasjonal fred og sikkerhet. Militærmakt kan godkjennes for å beskytte freda og sikkerheten i ulike land. Sikkerhetsrådet i FN kan kalle inn ulike parter i en konflikt til forhandling eller utnevne spesialutsendinger for å mekle. Fredsarbeidet til FN handler også om å kontrollere og nedruste bestemte våpentyper, i tillegg til å bekjempe voldelig ekstremisme og internasjonal terrorisme.

Bærekraftig utvikling

Mange av FNs fond, organisasjoner og programmer jobber med utviklingsrelaterte temaer. Disse rapporterer til ECOSOC, Det økonomiske og sosiale rådet, som er ett av hovedorganene til FN. Dette organet har ansvaret for koordineringen i FNs arbeid med økonomiske og sosiale spørsmål.

Klima, naturvern og miljø har siden 1970-tallet blitt en større del av Fns arbeid. Bærekraftig utvikling har denne utviklingen blitt forstått som, den omhandler både økonomi, klima og miljø og sosiale forhold.

Det økende fokuset på bærekraftig utvikling bidro til at FNs medlemsland vedtok bærekraftsmålene til FN i 2015. 17 mål med flere undermål fungerer som verdens felles arbeidsplan for blant annet å utrydde fattigdom, likestilling mellom kjønn og stoppe klimaendringene innen 2030.

https://www.fn.no/om-fn/hva-er-fn

FN ser på demokrati som en grunnleggende byggestein for både fred, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter.

Menneskerettigheter

Allerede i FN-pakten fra 1945 var menneskerettigheter nevnt og verdenserklæringen for rettighetene ble vedtatt i 1948. Menneskerettighetene fikk på 1970-tallet økt praktisk betydning internasjonalt og er blitt en viktig del av FNs arbeid og folkeretten. Alle internasjonale menneskerettighetskonvensjoner er forhandlet frem av FN.

I dag jobber Fn med menneskerettigheter på følgende måte:

  1. Lager regler og passer på at de holdes.
  2. De sørger for at alle land møtes for å bevare og styrke menneskerettighetene.
  3. De overvåker menneskerettighetssituasjonen i verden.
  4. De vurdere om Fn skal gripe inn militært for å beskytte menneskerettigheter i konflikter.

Disse områdene er altså det FN jobber mest med, for at verden skal bli ett enda bedre sted for hver dag som går. Hvert enkelt land velger selv om de vil være en del av FN, og den dag i dag er hele 193 land medlemmer, dette er inkludert Norge.

FN i Norge

FN er viktig for Norge, samtidig som Norge er en viktig bidragsyter for FN. Juni 2020 ble Norge en av fem faste medlemsland som får plass i sikkerhetsrådet fra 2021-2022. Dette er den fjerde gangen Norge har blitt stemt inn i rådet av de andre medlemslandene. En ting som gjør FN viktig for Norge er havretten. Disse reglene gir Norge rett på havområder som eller hadde vært vanskelig for Norge å sikre råderett over.

Norge bidrar både økonomisk og med ressurser til FN. Vi bistår med soldater til FN-operasjoner, samtidig er det også en rekke nordmenn som har eller har hatt jobber i FN. Norge har i mange år vært den første bidragsyteren økonomisk, til FN per innbygger. I tillegg er Norge en av de bidragsyterne som frivillig gir mest til FNs organisasjoner, fond og programmer.

https://www.facebook.com/watch/?v=336468863579697

FN er en organisasjon som arbeider for en bedre verden, hvor hovedfokuset er fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter. Organisasjonen jobber daglig for å stoppe krig og danne en plattform for dialog, hvor nesten 200 land er medlemmer. Medlemslandene, som Norge, støtter og blir støttet av FN.

https://www.fn.no/om-fn/hva-er-fn

https://www.fn.no/om-fn/norges-rolle-i-fns-sikkerhetsraad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.